de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Algemene voorwaarden

 1. De Hef Advocaten is een maatschap.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhouding tussen de opdrachtgever (cliënt) en de maatschap De Hef Advocaten en/of de Stichting Beheer Derdengelden De Hef Advocaten.
 3. De werking van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden.
 5. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door De Hef Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.
 6. De Hef Advocaten dan wel de behandelend advocaat zal bij het inschakelen van niet tot zijn/haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens in geval van deurwaardersbijstand) de selectie van deze derden zoveel als redelijkerwijs mogelijk is met de cliënt overleggen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de cliënt.
 7. De advisering door De Hef Advocaten ziet niet op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten, tenzij de cliënt een andersluidende schriftelijke mededeling van de behandelend advocaat ontvangt.
 8. De cliënt vrijwaart De Hef Advocaten dan wel de behandelend advocaat tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.
 9. Tenzij uitdrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door De Hef Advocaten gehanteerde uurtarief.
 10. De door De Hef Advocaten ten behoeve van de cliënt betaalde kosten, waaronder bijvoorbeeld het griffiegeld, zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht.
 11. Betaling van declaraties van De Hef Advocaten dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de gemaakte incassokosten verschuldigd.
 12. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de behandelend advocaat, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de cliënt een met de einddeclaratie verrekenbaar voorschot betalen dan wel zekerheid stellen voor de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen.
 13. Ingeval de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, kan De Hef advocaten, dan wel de behandelend advocaat weigeren de werkzaamheden aan te vangen of de werkzaamheden opschorten of staken.
 14. Ingeval de rechtsbijstand op basis van een toevoeging (gefinancierde rechtshulp) plaatsvindt, dient de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage te worden voldaan binnen veertien dagen na het verzoek daartoe van De Hef Advocaten, dan wel de behandelend advocaat. De Hef Advocaten behoudt zich het recht voor om werkzaamheden niet aan te vangen of deze op te schorten indien de cliënt de eigen bijdrage niet heeft voldaan. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de cliënt, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de gemaakte incassokosten verschuldigd.
 15. Het is de cliënt zonder dat hem/haar daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend door De Hef Advocaten dan wel de behandelend advocaat niet toegestaan de producten van De Hef Advocaten dan wel de behandelend advocaat te (doen) vermenigvuldigen, openbaren en/of exploiteren.
 16. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van zeven jaren na het einde van de zaak bewaard. Het dossier staat gedurende deze periode, tegen een vergoeding van de werkelijk te maken kosten, ter beschikking van de cliënt.
 17. Derdengelden die De Hef Advocaten, dan wel de behandelend advocaat, ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden De Hef Advocaten.
 18. De rechtsverhouding tussen De Hef Advocaten dan wel de behandelend advocaat en de cliënt is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen die behoren tot de competentie van de rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (President van de) Rechtbank Rotterdam, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.