de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Vakantietoestemming voor de kinderen

Vakantietoestemming voor de kinderen na echtscheiding

Wanneer u gescheiden bent heeft u, als u met de kinderen op vakantie naar het buitenland wilt, daarvoor meestal toestemming nodig van uw ex-partner.

Wanneer is die toestemming nodig?

Uitgangspunt van de wetgever is dat ouders na echtscheiding gezamenlijk het ouderlijk gezag blijven uitoefenen. In de meeste gevallen is er daarom na echtscheiding sprake van gezamenlijk ouderlijk gezag. Wanneer hiervan sprake is betekent dit dat de ouders over en weer elkaars toestemming behoeven voor een vakantie naar het buitenland met hun minderjarige kinderen.

Toestemming voor een vakantie naar het buitenland kan gegeven worden door een daartoe bestemd formulier te ondertekenen. Dit formulier is te vinden op de website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/formulieren/2014/02/06/formulier-toestemming-reizen-met-minderjarige-naar-het-buitenland.  Door ondertekening van dit formulier verklaart de ouder die niet met de kinderen meegaat dat hij/zij akkoord is met een verblijf van de minderjarige kinderen in het buitenland.

Ons advies is om dit formulier ondertekend mee te nemen om te voorkomen dat er problemen ontstaan bij het uitreizen. U moet bij een grenscontrole kunnen aantonen dat u toestemming heeft van de andere ouder. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in. 

Als er sprake is van eenhoofdig gezag hoeft de ouder die het gezag heeft geen toestemming te vragen aan de andere ouder. De ouder die het gezag niet heeft dient de toestemming van de ouder met het eenhoofdig gezag in dat geval wel te krijgen. Dit gaat op dezelfde  wijze zoals hierboven beschreven, middels het toestemmingsformulier.

Wij adviseren u om in de situatie dat u eenhoofdig gezag heeft, een (recent!) uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen, zodat u kunt aantonen dat u eenhoofdig gezag heeft. Dit om problemen bij de grenscontroles te voorkomen.  In het gezagsregister staat wie er gezag heeft over een minderjarig kind. Onze ervaring is, dat het raadzaam kan zijn om ook  een brief van een advocaat met uitleg over het gezagsuittreksel mee te nemen.

Zonder toestemming met een minderjarig kind naar het buitenland reizen, kan worden aangemerkt als een strafbaar feit, te weten onttrekking aan het gezag van de andere ouder,   ook wel (internationale) kinderontvoering.

Ex-partner weigert toestemming

Het is verstandig om uw ex-partner tijdig te vragen het toestemmingsformulier te ondertekenen. Maar wat te doen als uw ex-partner de toestemming niet geeft?

Het is dan mogelijk om de rechter te verzoeken vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie met uw kinderen. Dit verzoek moet door een advocaat worden ingediend.  Deze procedure kost enige tijd, ook als dit in een kort geding procedure wordt verzocht, dus het verdient aanbeveling tijdig contact op te nemen met een advocaat.

Uitgangspunt is  dat een gezaghebbende ouder de toestemming voor een vakantie in beginsel niet zomaar mag onthouden en een rechter aldus vervangende toestemming zal verlenen.  Er zijn echter situaties denkbaar waarin het gerechtvaardigd is om toestemming te onthouden, bijvoorbeeld als er een gegronde vrees is dat de kinderen niet meer zullen terugkeren naar Nederland of als de plaats van bestemming een gevaar vormt voor de veiligheid van de kinderen. In die situaties zal de rechter de verzochte  vervangende toestemming mogelijk niet verlenen.

Wenst u meer informatie over het bovenstaande onderwerp, neem dan gerust en vrijblijvend contact op met ons kantoor.  

 

mr. L.A. Middelkoop