de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

Corona strafrecht

Zittingen

Ook in strafzaken gaan alle niet-dringende zaken niet door (ook ná 6 april 2020). Dagvaardingen en oproepingen voor zittingen worden ingetrokken en zaken die niet meer kunnen worden ingetrokken zullen door de rechter op voorhand worden aangehouden (= uitgesteld). Uw advocaat wordt hiervan in kennis gesteld en zal ook contact met u opnemen.

De enige zaken die doorgaan, zijn zaken waarin noodzakelijke beslissingen genomen moeten worden. Vooralsnog betreft dit voornamelijk zaken waarin iemand in voorlopige hechtenis zit of waarin de Officier van Justitie meent dat iemand zo spoedig mogelijk gedetineerd zou moeten worden (bv wegens overtreding van voorwaarden).

Er komt begin april een uitbreiding van de lijst met zaken die toch zullen worden behandeld. Wij houden u hiervan op de hoogte via onze website, maar -  als het uw eigen zaak betreft -  natuurlijk ook persoonlijk. Ook na 6 april geldt dat zittingen zoveel mogelijk buiten de fysieke aanwezigheid van de partijen worden afgewikkeld. Wel geeft de rechtspraak aan dat er gezocht zal worden naar mogelijkheden om partijen vaker via een telefonische (beeld)verbinding te horen. Wij achten het van groot belang dat zowel advocaat als verdachte niet alleen telefonisch, maar ook via beeldverbinding met de rechter in contact kunnen staan. Bij raadkamerzittingen over de voortzetting van de voorlopige hechtenis werd al beperkt gebruik gemaakt van een videoverbinding tussen de Penitentiaire Inrichting en de Rechtbank. Wij zullen er op aandringen dat dit in nog meer gevallen zal gebeuren. De Rechtspraak heeft bekend gemaakt dat ook gezocht wordt naar andere mogelijkheden, zoals Skype for Business. We volgen de ontwikkelingen natuurlijk op de voet.

Hoger beroep instellen

Normaal gesproken kan iedereen zelf hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de strafrechter door de centrale balie van de Rechtbank te vragen een zogenaamde 'akte van appèl' op te maken. Dit is nu niet mogelijk, omdat de centrale balie gesloten is. Mocht u dus hoger beroep willen instellen tegen een uitspraak, neem dan direct contact op met uw advocaat! Wij kunnen dit per fax/e-mail voor u in orde maken.

'Corona-schorsingen'

Er gaan veel verhalen rond over zogenaamde 'coronaschorsingen'; rechters die de voorlopige hechtenis van verdachten schorsen vanwege omstandigheden, die met het coronavirus samenhangen. Bedacht moet worden dat het altijd om zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van de betreffende verdachte moet gaan: het enkele feit dat iemand bang is om besmet te worden in de gevangenis of dat er groeiende onrust is in de inrichtingen (zie ook: 'penitentiaire inrichtingen'), is volgens de nu bekende uitspraken onvoldoende.

Wat volgens deze uitspraken wel van belang kan zijn in de afweging van de rechtbank is:

  • De verdachte heeft een kwetsbare gezondheid (onderbouwd met bewijsstukken);
  • Kwetsbare naasten hebben de hulp van de verdachte nodig (ook onderbouwd met bewijsstukken);
  • Het is aannemelijk dat het strafrechtelijk onderzoek door de gevolgen van het corona-virus extra vertraging oploopt;
  • De proceshouding van de verdachte (geeft hij openheid van zaken, toont hij berouw etc).

Van belang is verder dat de rechter altijd het hele 'plaatje' bekijkt, dus ook de ernst van het feit waar de verdachte van wordt verdacht, het gevaar op herhaling etc. Ook de visie van de Officier van Justitie wordt natuurlijk in de beoordeling betrokken.

Let wel: een schorsing is een invrijheidsstelling onder voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld zijn: elektronisch toezicht (een 'enkelbandje'), een avondklok, een contactverbod, reclasseringscontact, behandeling etc. Dit kunnen dus ook vrijheidsbeperkende voorwaarden zijn. Toch zullen wij er in voorkomende gevallen op aandringen dat nu - nog meer dan anders - gezocht wordt naar alternatieven voor detentie.

Bijstand advocaat na aanhouding

De politie verricht nog steeds aanhoudingen in geval van verdenking van strafbare feiten. Er wordt (natuurlijk) niets gepubliceerd over welke prioriteiten daarbij gehanteerd worden. Het enige dat wel bekend is, is dat grote verkeerscontroles zijn afgeblazen.

Advocaten, en wij dus ook, verlenen nog steeds rechtsbijstand aan aangehouden verdachten. In veel gevallen zal deze bijstand, in elk geval voorlopig, telefonisch moeten plaatsvinden. Er zijn op dit moment namelijk maar beperkte mogelijkheden om via een videoverbinding met een cliënt te spreken. Wij zullen desalniettemin onze uiterste best doen om u niet alleen telefonisch, maar ook via een beeldverbinding te spreken.

Penitentiaire inrichtingen (PI's)

Het is aan gedetineerden momenteel niet toegestaan om bezoek te ontvangen. De Dienst Justitiële Inrichtingen geeft op de website aan dat er - waar mogelijk-  meer gelegenheid wordt gegeven tot telefonisch contact of contact via Skype. Voor zover wij kunnen overzien, zijn dit soort compenserende maatregelen nog niet op grote schaal ingevoerd. Dat dit voor onrust zorgt onder gedetineerden, is natuurlijk logisch, zeker als bedacht wordt dat ook de mogelijkheden voor sport en recreatie beperkt zijn. Hetzelfde geldt voor de berichten over mogelijke corona-besmettingen in PI's.

Bezoek van een advocaat aan een cliënt in een PI is niet volledig uitgesloten, maar er wordt op aangedrongen om ook dit contact zoveel mogelijk telefonisch te laten plaatsvinden.

Voor meer informatie, zie: https://www.dji.nl/