de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam

NOW

NOW (tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid)

Op 31 maart 2020 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de inhoud van de NOW bekend gemaakt. Kort gezegd is de NOW een subsidieregeling voor betaalde loonkosten. Om aanspraak te kunnen maken op de NOW zijn er voorwaarden waar aan u moet voldoen. De NOW heeft niet alleen betrekking op arbeidsrecht, maar ook op subsidierecht en fiscaalrecht. Als u een aanvraag wilt indienen is het raadzaam om uw accountant te raadplegen. In deze tekst wordt de NOW kort uiteengezet en is daarmee niet uitputtend. Doel van deze uiteenzetting is om u op hoofdlijnen te infomeren over de inhoud van de NOW, die voor u als werkgever van belang zijn.

Aanvraag

De aanvraag dient u in bij het UWV. De aanvraag dient u digitaal in middels een daarvoor opgesteld formulier. U moet diverse gegevens verstrekken bij de aanvraag. De aanvraag kan worden ingediend vanaf maandag 6 april 2020 om 09:00u bij het UWV (https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now). De aanvraag kan worden ingediend tot en met 31 mei 2020. Het UWV beslist binnen 13 weken over uw subsidie aanvraag. Als het UWV positief heeft beslist over uw aanvraag ontvangt u een voorschot van 80% van de subsidie waar u recht op heeft.  

Naast bovenstaande aanvraag dient u 24 weken na afloop van de 3 aangesloten kalendermaanden waarover u omzetverlies heeft geleden (zie voorwaarde) de aanvraag vaststelling van de subsidie in. Bij deze aanvraag gaat het om de definitieve vaststelling van de door u ontvangen subsidie. Binnen 22 weken na ontvangst van deze aanvraag stelt de Minister de subsidie vast. Het duurt dus lang voor dat u weet dat de door u ontvangen subsidie ook juist was. Te veel ontvangen subsidie kan van u teruggevorderd.

Als u het niet eens bent met het besluit van het UWV dan kunt in bezwaar.  

Subsidieperiode

U kunt subsidie aanvragen voor de loonsom over de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020.

Voorwaarde

Om in aanmerking te komen voor de loonkostensubsidie dient u over een periode van 3 aaneengesloten kalendermaanden een omzetdaling van meer dan 20% te verwachten die het gevolg zijn van buitengewone omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen. U hoeft niet aan te tonen in welke mate de buitengewone omstandigheden bijdragen aan het omzetverlies. Met andere woorden een te verwachten omzetverlies van meer dan 20% over een periode van 3 aangesloten kalendermaanden is voldoende.

Het 20% omzetverlies wordt berekend ten opzichte van de omzet over het kalenderjaar 2019 gedeeld door 4. Bent u in de loop van 2019 uw onderneming gestart dan wordt uw omzetverlies berekend vanaf de eerste kalendermaand na de dag van aanvang van uw onderneming tot en met 29 februari 2020 gedeeld door het aantal maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen vermenigvuldigd met 3.

Het moment van het ingaan van de 3 aangesloten kalendermaanden kan zijn gelegen op 1 maart 2020, 1 april 2020 of 1 mei 2020. Als u pas verwacht vanaf 1 mei 2020 te maken te krijgen met een omzetverlies van meer dan 20% dan stelt u in uw aanvraag dat u vanaf 1 mei 2020 te maken heeft met meer dan 20% omzetverlies. Het omzetverlies doet zich dan voor in de periode 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020. Let wel u krijgt echter de loonkostensubsidie toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. U krijgt dus niet vanaf 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020 dan de loonkostensubsidie toegekend.

 

Loon

De subsidie wordt gebaseerd op de loonsom van de maand januari 2020. Als er geen loongegevens over de maand januari 2020 bekend zijn dan wordt er gekeken naar de loonsom van de maand november 2019. Als er ook geen loongegevens over de maand november 2019 bekend zijn dan komt u niet in aanmerking voor subsidie. Het gaat om loon dat u heeft betaald aan uw eigen werknemers dus niet om betalingen aan uitzendkrachten of payroll werknemers.

Subsidie wordt toegekend tot een loon van € 9.358 per maand. Op het loon worden betalingen die van derden worden verkregen in mindering gebracht (denk bijvoorbeeld aan loonkostensubsidie van een gemeente of WAZO-betaling). Het loon wordt verhoogd met 30% voor werkgeverslasten (denk aan pensioenpremies en reservering voor vakantiegeld).

Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het omzetverlies. Bij een omzetverlies van 100% is de subsidie gelijk aan 90% van de betaalde loonsom. Bij een omzetverlies van 50& is de subsidie gelijk aan 45% van de betaalde loonsom, enzovoorts.

Verplichtingen werkgever

De NOW legt aan de werkgever ook een aantal verplichtingen op. Deze staan vermeldt in artikel 13 van de NOW. Een aantal ligt ik eruit.

U wordt verplicht zoveel mogelijk de loonsom gelijk te houden. Hieronder wordt verstaan dat u zich inspant om uw werknemers (ook flex werknemers) in dienst te houden. Doet u dit niet dan zal uw loonsom logischerwijs dalen en daarmee ook uw recht op subsidie lager worden. Voor flex werkers, waarmee u een arbeidsovereenkomst heeft gesloten, krijgt u ook subsidie.

U gaat niet over tot het indienen na 17 maart 2020 van een ontslagverzoek wegens bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV. Als u dit wel doet dan zal u worden gekort op de door u ontvangen subsidie. Het loon van de ontslagen werknemers wegens bedrijfseconomische omstandigheden wordt verhoogd met 50% en dit bedrag wordt in mindering gebracht op de door u te ontvangen subsidie. U heeft dus nog wel recht op een subsidie, maar deze zal lager zijn dan wanneer u de ontslagen werknemers in dienst had gehouden. Let wel het gaat alleen om werknemers die zijn ontslagen door u wegens bedrijfseconomische redenen waarvoor u een aanvraag heeft ingediend na 18 maart 2020 en niet om werknemers die zijn ontslagen om andere reden zoals tijdens de proeftijd of met wederzijds goedvinden.               Wel leidt een ontslagen werknemer tot een lagere subsidie (zie hierboven).

De ontvangen subsidie mag alleen worden besteed voor de loonbetaling. U moet het loon voor 100% doorbetalen.  

U moet de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of bij het ontbreken daarvan de werknemers informeren over de subsidieverlening.

U heeft een actieve informatieverplichting naar het UWV toe over omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de subsidieverstrekking.  

Aanvraag Werktijdverkorting

Heeft u een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting en is daarop nog niet beslist dan wordt uw aanvraag beschouwd als aanvraag voor de NOW. 

 

Conclusie

De NOW voorziet in een subsidie voor de loonkosten in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020. U zult als werkgever het nodige moeten aanleveren om in aanmerking te komen voor de subsidie. Het is raadzaam om dit in samenspraak met uw accountant/boekhouder te doen. U ontvangt de subsidie eerst op voorschot en u kunt achteraf te maken krijgen met een terugvordering. Er zijn ook diverse verplichtingen voor u. Bij niet houden aan die verplichtingen zal dit gevolgen hebben voor de hoogte van de door u te ontvangen subsidie.

De gehele regeling met toelichting en wijziging van 3 april 2020 kunt u hier vinden:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/documenten/regelingen/2020/03/31/regeling-now

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/04/03/kamerbrief-now