de hef advocaten westersingel rotterdam
kort en middelkoop westersingel rotterdam


Bestuursrecht

Onder het bestuursrecht vallen alle wet- en regelgeving waar beslissingen van overheidsorganen bij betrokken zijn. In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn de rechten en plichten van overheden enerzijds en burgers anderzijds geregeld waar het gaat om bestuursrechtelijke besluiten. De advocaten van De Hef adviseren en staan u bij in (rechts)zaken met betrekking tot de volgende bestuursrechtelijke terreinen:

  • Ambtenarenrecht;
  • Bestuurlijke handhaving (burgemeesterssluitingen, bestuurlijke boeten, verkeershandhaving etc.);
  • Flora- en faunawetgeving;
  • Ruimtelijke ordening (omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, planschade etc.);
  • Sociaal zekerheidsrecht;
  • Urgentieverklaringen;
  • Verklaringen omtrent gedrag (VOG)

Contact

Voor vragen over bestuursrechtelijke kwesties kunt u contact opnemen met:

mr. Jack Dijke
mr. Quincy Kendall

Tel. 010-7171708
E-mail: info@dehefadvocaten.nl