Rechtsgebied

Sociale zekerheidsrecht

Het sociale zekerheidsrecht is een breed rechtsgebied waar helaas veel mensen in hun leven mee te maken krijgen. Dit kan gebeuren wanneer u bijvoorbeeld werkloos of arbeidsongeschikt raakt. U kunt dan in financiële problemen komen en bent dan aangewezen op een uitkering. 

Uitkeringen Bij de toekenning van de uitkering kunnen zich allerlei problemen voordoen, zoals de hoogte en/of duur van uw uitkering, uw arbeidsongeschiktheidspercentage of de aan u opgelegde verplichtingen. 

Twijfelt u aan de juistheid van het besluit? U kan dan bezwaar maken en binnen zes weken een beroep indienen. Maar de wet- en regelgeving over uitkeringen is vaak ingewikkeld, dat u welicht de bomen door het bos niet meer ziet. Wanneer u in deze situatie komt, kunnen wij u bijstaan in de bezwaarprocedure bij bijvoorbeeld het UWV of de Sociale Verzekeringsbank.  

Contact
Heeft u vragen of advies nodig over uw uitkering? Neem dan contact op met mr. Jack van Dijke via 010-7171708 of per e-mail info@dehefadvocaten.nl.

Onze advocaat

Mr. Jack Dijke

Mr. Jack Dijke

Onze rechtsgebieden

Arbeidsrecht
 • Ontslag op staande voet
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
 • CAO
 • Wijziging arbeidsvoorwaarden
 • Disfunctioneren
 • Re-integratie
 • Achterstallig loon
 • Concurrentiebeding
Meer informatie
(Bedrijfs)huisvesting
 • Huurovereenkomsten
 • Anti-kraak wonen 
 • Indeplaatsstelling
 • Leegstandswet
 • Ontruimingen
Meer informatie
Bestuursrecht
 • Ambtenarenrecht
 • Bestuurlijke handhaving
 • Ruimtelijke ordening
 • Sociaal zekerheidsrecht
 • Urgentieverklaringen
Meer informatie
Coöperaties, stichtingen en verenigingen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Huishoudelijke reglementen
 • Ontslag bestuurders
 • Schorsing bestuursleden
 • Vve-recht
Meer informatie
Consumentenrecht
 • Algemene voorwaarden
 • Verborgen gebreken
 • Onredelijke bedingen
 • Ontbinding koopcontracten
 • Wanprestatie
Meer informatie
Familie- en jeugdrecht
 • Echtscheidingen
 • Omgangsregelingen
 • Erkenning
 • Ouderlijk gezag
 • Kinderalimentatie en partneralimentatie
Meer informatie
Ondernemers
 • Algemene voorwaarden
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Consumentenkoop
 • Statuten
 • Zakelijke contracten
Meer informatie
Sociale zekerheidsrecht
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Ziektewet
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet Inkomen en Arbeid (WIA)
Meer informatie
Strafrecht
 • Moord, doodslag en andere geweldsdelicten
 • Drugsdelicten
 • Zedenzaken 
 • Diefstal en heling
 • Verkeerszaken, waaronder rijden onder invloed
Meer informatie
Wvggz (wet verplichte GGZ) en WZD (Wet Zorg en Dwang)
 • Aanvragen, wijzigen of beëindigen zorgmachtiging
 • Bezwaar tegen afwijzing verzoek tussentijds ontslag
 • Bezwaar tegen dwangmedicatie
 • Aanvragen van (de verlenging van) een crisismaatregel
Meer informatie